PRIVACYVERKLARING


image

Voor het laatst geupdate in Februari 2024Collins Foods Netherlands Management B.V. ("Collins Foods" of "wij/we")onderdeel van de wereldwijde Collins Foods Group, is de franchisegever van het KFC-merk in Nederland. In onze rol als franchisegever regelen we het management, de activiteiten en de ontwikkeling van het KFC-merk en de activiteiten in Nederland. We verwerken daarom de persoonsgegevens van individuen waarop de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) ("AVG") van toepassing zijn, evenals de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming ("UAVG") (gezamenlijk aangeduid als de "Gegevensbeschermingswetten"). Lees hier meer over onze PRIVACYVERKLARING.


 • TABLE OF CONTENT
 • 1. Inleiding
 • 2. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?
 • 3. Onze privacyrol
 • 4. Verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, rechtsgronden voor verwerking, bewaartermijnen en onze respectieve privacyrol
 • 5. Kinderen
 • 6. Cookies en soortgelijke technologieën
 • 7. Openbaarmaking aan derden
 • 8. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens
 • 9. Veiligheidsmaatregelen
 • 10. Bewaarperioden
 • 11. Uw rechten
 • 12. Contactpersoon
 • 13. Updates

1. Inleiding

1.2
In deze Privacyverklaring vindt je informatie over de vraag of, hoe en waarom we je persoonsgegevens verwerken in de context van onze franchiseactiviteiten voor het KFC-merk en -bedrijf in Nederland. Deze activiteiten kunnen het rechtstreeks aan je aanbieden van diensten omvatten, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van onze mobiele KFC NL-applicatie of Websites en het afhandelen van bestellingen die je via deze online kanalen hebt geplaatst, evenals het organiseren van KFC NL-sweepstakes waaraan je deelneemt ("Diensten"), evenals het bewaken en in stand houden van de hoge kwaliteit van het KFC-merk in Nederland (gezamenlijk aangeduid als "KFC-franchisegeversactiviteiten")”). Deze Privacyverklaring informeert je verder over de verwerking van persoonsgegevens door onze Nederlandse gelieerde ondernemingen die KFC-verkooppunten in Nederland exploiteren in de hoedanigheid van franchisenemers ("Franchisenemers"), bijvoorbeeld om bestellingen die je bij een bepaalde vestiging plaatst af te handelen ("KFC-franchisenemersactiviteiten")”). De KFC-franchisegeversactiviteiten en de KFC-franchisenemersactiviteiten worden nader toegelicht in paragraaf 4. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons of onze Franchisenemers worden verwerkt met betrekking tot respectievelijk de KFC-franchisegeversactiviteiten en de KFC-franchisenemersactiviteiten.

2. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?

2.1
Deze Privacyverklaring van toepassing als:

 • Je een (online) klant bent van een KFC-verkooppunt in Nederland;

 • Je onze websites www.kfc.nl en www.order.kfc.nl ("Websites") bezoekt;

 • Je onze mobiele KFC NL-applicatie downloadt en/of gebruikt;

 • Je gebruik maakt van onze Diensten, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een KFC NL-sweepstake

 • Je met ons communiceert, bijvoorbeeld als je feedback aan ons geeft over KFC-verkooppunten in Nederland of als je zich abonneert op onze KFC NL-nieuwsbrieven;

 • Je werkzaam bent bij een van onze leveranciers en ons terrein bezoekt.


2.2.
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing als je een werknemer of sollicitant van Collins Foods of een Franchisenemer bent. Er is een aparte privacyverklaring opgesteld om onze werknemers en sollicitanten van KFC NL op de hoogte te stellen van de verwerking van hun persoonsgegevens. Neem contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 12 om een kopie van deze privacyverklaring aan te vragen.

2.3.
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van camerabeveiligingssystemen ("Camerabeveiliging") om de veiligheid en beveiliging van werknemers, klanten, bezoekers en bedrijfsmiddelen van de Collins Foods Group te verbeteren. Er is een aparte privacyverklaring betreffende Camerabeveiliging opgesteld die informatie bevat over deze verwerkingsactiviteiten. Neem contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 12 om een kopie van deze privacyverklaring aan te vragen.

3. Onze privacyrol

3.1
Met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de KFC-franchisegeversactiviteiten zoals vermeld in paragraaf 4. Onze Franchisenemers worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in de context van de KFC-franchisenemersactiviteiten. Dit betekent dat we bepaalde wettelijke plichten en verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot onze verwerkingsactiviteiten. Deze Privacyverklaring dient om je te informeren over hoe we onze plichten en verantwoordelijkheden nakomen.

4. Verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, rechtsgronden voor verwerking, bewaartermijnen en onze respectieve privacyrol

4.1
Wij verwerken je persoonsgegevens alleen in de context van de KFC-franchisegeversactiviteiten en onze Franchisenemers verwerken je persoonsgegevens alleen in de context van de KFC-franchisenemersactiviteiten, die in het onderstaande schema uitvoerig worden vermeld.

4.2
Het onderstaande schema geeft per verwerkingsdoel gerelateerd aan de KFC-franchisegeversactiviteiten en de KFC-franchisenemersactiviteiten aan welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechtsgronden daarvoor van toepassing zijn. Bovendien worden de toepasselijke bewaarperioden per verwerkingsactiviteit geïdentificeerd, evenals onze respectieve privacyrol.Cookiesverklaring kan je hier vinden. 

5. Kinderen

5.1
Onze Diensten zijn voor een algemeen publiek en niet gericht op kinderen. In principe verzamelen we geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar en je gebruik wilt maken van onze Diensten, vraag dan een ouder of voogd om je te helpen.

5.2
Als een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft doorgegeven, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 12 en zullen we indien nodig persoonsgegevens verwijderen.

6. Cookies en soortgelijke technologieën

6.1
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze websites en de mobiele KFC NL-applicatie. Via deze cookies verkrijgen we automatisch persoonsgegevens zoals vermeld in paragraaf 4 wanneer je onze Websites bezoekt of onze mobiele KFC NL-applicatie gebruikt.

6.2
Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën vindt je in onze Cookieverklaring.

7. Openbaarmaking aan derden

7.1
Wanneer je onze Diensten gebruikt, kunnen we een deel van je persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om ons in staat te stellen de overeenkomst waar je partij bij bent naar behoren uit te voeren, of omdat we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting om je persoonsgegevens te delen. Wanneer we je persoonsgegevens delen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers), zullen we ervoor zorgen dat je persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van deze Privacyverklaring via de overeenkomsten voor gegevensverwerking die we met deze derden hebben gesloten.

7.2
In het onderstaande schema zullen we uitleggen welke derden toegang hebben tot je persoonsgegevens voor welke doeleinden:

Lijst derden.

7.3
Onze Websites en mobiele KFC NL-applicatie bevatten ook koppelingen of plug-ins voor social media naar websites van derden. Als je op deze links of plug-ins voor social media klikt, sluit je onze Websites af. Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, omdat we geen controle hebben over de manier waarop deze derden je persoonsgegevens behandelen. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manieren waarop deze websites van derden je persoonsgegevens gebruiken. Je gebruikt deze websites op eigen risico. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop deze derden met je persoonsgegevens omgaan hun respectievelijke privacybeleid.

8. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

8.1
Bij het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen we in sommige gevallen je persoonsgegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Economische ruimte ("EER").

8.2
In het onderstaande schema worden alle internationale overdrachten van je persoonsgegevens aangegeven, evenals de passende genomen waarborgen die een adequaat niveau van bescherming van je rechten en vrijheden als betrokkene bieden in overeenstemming met de AVG. Indien je dat wenst, kunt je een kopie aanvragen van de passende voorzorgsmaatregelen, zoals standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen, door gebruik te maken van de contactgegevens in Artikel 10.

Internationale organisaties lijst

 

9. Veiligheidsmaatregelen

9.1

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de AVG, onder meer door ervoor te zorgen dat:

de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd en de integriteit en beschikbaarheid van je persoonsgegevens wordt gehandhaafd;
ons personeel is getraind op het gebied van informatiebeveiliging; En
je persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

10. Bewaarperioden

10.1
In principe zullen we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan aangegeven in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring.

10.2
Er kan echter een langere bewaartermijn van je persoonsgegevens optreden als dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In ons boekhoudsysteem moeten bepaalde persoonsgegevens bijvoorbeeld minimaal 7 jaar na het einde van een belastingjaar worden bewaard. Als er een geschil of (juridische) procedure wordt verwacht, kunnen we je persoonsgegevens ook langer bewaren.

11. Uw rechten

11.1
Als betrokkene beschikt je over een aantal rechten die u kunt uitoefenen in de context van onze verwerking van uw persoonsgegevens:  • het recht op informatie over de persoonsgegevens die we over je verwerken;

  • het recht op toegang tot je verwerkte persoonsgegevens;

  • het recht om je persoonsgegevens te corrigeren;

  • het recht om je persoonsgegevens te wissen;

  • het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;

  • het recht om je persoonsgegevens naar een andere organisatie te verzenden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat;

  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens; en

  • het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.
11.2
Als je je rechten wilt uitoefenen, kunt je ons bereiken door de contactgegevens te gebruiken die zijn vermeld in paragraaf 12. Houd er rekening mee dat je rechten niet in alle gevallen absoluut zijn en dat wij mogelijk niet verplicht zijn aan je verzoek te voldoen. Als dat het geval is, zullen we ervoor zorgen dat je hiervan op de hoogte wordt gesteld.

12. Contactpersoon

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt je een e-mail sturen naar dataprivacy@collinsfoods.eu We helpen je graag.

12.1
Als je van mening bent dat je rechten zijn geschonden, kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

12.2
Je kan ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Je kan deze contactgegevens ook gebruiken als je vragen of klachten hebt met betrekking tot je persoonsgegevens die door onze Franchisenemers worden verwerkt in het kader van de activiteiten van de KFC-franchisenemer.

13. Updates

13.1
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2024.

13.2
Als wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement, zullen wij het herziene Privacy Statement publiceren op onze Websites en de mobiele applicatie van KFC NL. Mochten er wijzigingen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor je als betrokkene, dan doen wij ons best om je daar direct van op de hoogte te stellen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de Privacyverklaring op de Websites en/of de mobiele applicatie van KFC NL wordt geplaatst